تبلیغات
اریا مقاله

امروز:

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

چكيده

به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي (ASQ) مورد بررسي قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طريق اين پرسشنامه با روش تحليل واريانس تك متغيره و چند متغيره و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بين دختران و پسران در موقعيت شكست و موفقيت تفاوت معني داري ندارند. رابطه بين ابعاد سه گانه اسناد و پيشرفت تحصيلي نشان داد كه بجز بعد دروني – بيروني در موقعيت شكست، بقيه ابعاد با پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري ندارند. همچنين تنها متغيري كه تا حدي مي توانستيم از طريق آن تا حدي به پيش بيني تحصيلي دانش آموزان بپردازيم همان بعد دروني –بيروني در موقعيت شكست بود.

مقدمه

واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعاليتهاي كلاسي متفاوت است. اين واكنش در برخي با اشتياق ، در برخي با اكراه و در برخي با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژي كه دانش آموزان بكار مي‌گيرند، زمينه اي كه مي‌خواهند كار كنند وياتداوم در زمينه يا كار مورد نظر بين آنها تفاوت وجود دارد.اين تفاوتها به مفهوم انگيزش ارتباط دارد. بنابراين در نظر گرفتن انگيزش در برانگيختن، جهت دادن وتداوم بخشيدن رفتار دانش آموز در فرآيند آموزش و پرورش از اهميت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هايي در اين فرآيند موثرند؟

مطمئناً عوامل زيادي در اين زمينه نقش دارد. از جمله اين عوامل اسناد مي باشد. اسناد به معني نسبت دادن رفتار خود يا رفتار ديگري به علل مختلف مي باشد. نظريه هاي اسناد نيز بر همين اساس به توضيح و تبيين علل رفتار مي پردازند. در حوزه آموزشگاهي، دانش آموزان موفقيت ها و شكست هاي خود را به عنوان يك پي آمد تحصيلي تفسير مي كنند و جوياي علت آن هستند. عمده ترين عواملي كه توسط دانش‌آموزان بكار مي روند عبارتنداز: توانايي ، كوشش ، شانس و دشواري تكليف ، همچنين بررسيها نشان مي دهد كه دانش آموزان ممكن است عوامل نسبت داده شده به عملكرد خود را دروني يا بيروني، پايدار يا ناپايدار وكلي يا اختصاصي بدانند . در راستاي همين تحقيقات آنها علاقمند شده اند كه بدانند آيا جنسيت نيز در اين موضوع دخالت دارد يا خير ؟

برخي روش اسنادي دختران و پسران را متفاوت مي دانند و علت اين تفاوتها را ناشي از فرهنگ مي دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان يكي از عوامل مهم انگيزش در دو جنس دختر و پسر و پيشرفت تحصيلي را به عنوان موضوعي كه متأثر از روش اسناد دانش آموزان مي باشد، مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد.

 

زمينه و بيان مسئله

يكي از عوامل توجيه كننده پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كه استعداد يكساني دارند، انگيزش است . به عبارتي در بين دانش آموزان افرادي يافت مي شوند كه علاقه و انگيزش بيشتري از خودشان نشان مي دهند .اين علاقه وانگيزش ، پيشرفت آموزشگاهي آنها را توجيه مي كند .

انگيزش را مي توان بطور كلي نيروي محرك فعاليتهاي انساني و عامل جهت دهنده آن تعريف كرد. به عبارتي انگيزش عامل فعال ساز رفتار انسان مي باشد (سيف ،۱۳۷۹).

از عواملي كه انگيزش دانش آموزان را تحت تأثير قرار مي دهد اين است كه دانش آموزان موفقيتها و شكستهاي خود را به چه عاملي اسناد مي دهند . اين موضوع در يكي از نظريه هاي شناختي مربوط به انگيزش مورد بحث قرار مي گيرد كه نظريه هاي
اسناد [۱] نام دارد. مبحث اساسي در اين نظريه ها تحليل علت ومعلولي است كه افراد در مورد رفتار خود و رفتار ديگري بكار مي برند .به عبارتي انسان مي خواهد درباره ساختار علي محيط خويش هرچه بيشتر شناخت پيداكند و بداند رويدادي كه اتفاق مي افتد به چه انگيزه اي قابل اسناد است (خداپناهي ،۱۳۷۹).

نظريه هاي اسناد بطور كلي دو موضوع اساسي را مورد بحث قرار مي دهند كه عبارتند از عوامل علي و ابعاد عليت . عوامل علي بدين معناست كه افراد موفقيتها و شكستهاي خود را به چه علتي اسناد مي دهند .به فرض هايدر[۲] (۱۹۵۸) به نقل از هيوستن[۳]و همكاران (۱۹۹۳) به چهار علت كلاسيك توانايي ، كوشش ، دشواري تكليف و شانس اشاره مي كند اما مي توان اين عوامل علي را از طريق ابعاد نيز مورد بحث قرار داد. مثلاً هايدر به بعد دروني – بيروني[۴] بودن اشاره مي كند . به نظر او استعداد و تلاش از علل دورني و شانس ودشواري تكليف از عوامل بيروني و موقعيتي هستند . واينر[۵] به بعد پايداري و قابليت كنترل اشاره مي كند وتوضيح مي دهد كه خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپايدارند . ولي خلق و خوبه مراتب كمتر از تلاش قابل كنترل است (سابيني[۶]، ۱۹۹۲).كلي[۷] (۷۳-۱۹۷۲) به نقل از لوك بدار [۸]و همكاران (۱۹۹۹) ترجمه گنجي (۱۳۸۰) ابعاد تمايز[۹]، ثبات[۱۰] و همرائي[۱۱] (توافق) را بيان مي كند.

نوع اسنادي كه دانش آموزان به پي آمد تحصيلي خود مي دهند با موضوعاتي در ارتباط

است كه پيشرفت تحصيلي را مورد تأثير خود قرار مي دهد. اسنادهاي علي دانش آموزان با انتظارات آنها درباره عملكردهاي آينده ، رفتار تحصيلي آينده و حالات عاطفي دانش آموزان در ارتباط مي باشد. اين تحقيق رابطه دو موضوع جنسيت و پيشرفت تحصيلي را با اسناد مورد بررسي قرار مي‌دهد.

۱-                      فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
زمينه و بيان  مسئله ۱
اهميت و ضرئرت پژوهش ۴
سئولات پژوهش ۵
متغيرهاي پژوهش ۵
تعاريف مفهومي ۶
تعاريف عملياتي ۶
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي
خلاصه فصل ۸
اسناد ۹
نظريه هاي اسناد ۱۰
سو گيري هاي اسناد ۲۳
اسنادهاي اصلي ۲۶
ابعاد اسناد ۲۷
اسنادها؛موفقيت وشكست ۳۲
اسناد وجنسيت ۳۵
اسناد وپيشرفت تحصيلي ۴۱
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل ۴۵
روش تحقيق ۴۶
جامعه اماري وروش نمونه گيري ۴۶
ابزار تحقيق ۴۶
روش نمره گذاري پرسشنامه ۵۰
روش اجرا ۵۱
اعتبار وپايايي پرسشنامه ۵۲
روش آماري ۵۴
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
خلاصه فصل ۵۶
يافته هاي توصيفي ۵۷
يافته هاي تحليلي ۶۰
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران ۶۰
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران ۶۲
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي ۶۴
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست ۶۸
يافته هاي ديگر ۷۱
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري
بحث ونتيجه گيري ۷۵
محدوديت هاي تحقيق ۷۷
پيشنهادات ۷۷
منابع فارسي ۷۹
منابع انگليسي ۸۱
پيوست ها

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

نوشته پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

– ريشه ها

الف) فقه الغه نقد

ب) جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي

ج) تاريخ نقد متأثر در ايران و اولين نقدي كه نوشته شد.

د) آيا نقد همان «نه» است.

جايگاه نقد در ادبيات جهان

نقد و نقادي كه عبارت از شناخت نيك و بد و تميز بين سره و ناسره است در همه فنون هنر و در بسياري از شقوق علوم و معارف بشري هست و اختصاص به آثار ادبي ندارد. با اين حال مزيت نقد آثار ادبي در تمام دنيا و تقريباً در تمام اعصار بر نقد ساير فنون هنر – و غير هنر – اينست كه به يك تعبير، از همه آنها مفهوم تر و روشن تر است. چرا كه ساير فنون هنر، چون حجاري و نقاشي و غيره و ذلك براي اكثريت مردم تا حدي مشكل و نا مفهوم مي باشند در صورتيكه آثار ادبي، فقط براي عده بسيار كمي از مردم ممكن است نا مفهوم و مشكل باشند. مردم با آثار ادبي بسيار مانوس تر و نزديكتر ند بعضي شعر را مي پسندند بعضي ديگر به داستان علاقه دارند، بعضي به نمايشنامه ها شيفه اند و برخي به سخنان عارفانه و اخلاقي عنايت مي ورزند و در هر حال ، اكثراً با آثار ادبي علاقه مندند و درباره اين آثار غالباً اظهار نظر نيز مي كنند و اما همين مسئله مسبب اختلاف عقايد و نظرها در نقد آثار ادبي بيش از نقد ساير فنون هنر شده است.

در حقيقت آثار ادبي براي همه مردم و براي تمام طبقات به يك نوع جايگاه نقد در ادبيات جهان و به درجه ارزش ندارد، و بسا كه هر خواننده اي يا هر طبقه اي از خوانندگان در آن آثار نمي جويند يا نمي يابند و اين خود سبب مي شود كه در نقادي و ارزيابي آثار ادبي اختلاف سليقه بسيار پيدا مي شود و اقسام و انحاء مختلف نقد ادبي بوجود مي آيد. كه بعضي مبتني است بر لفظ. و بعضي بر معني. بعضي جنبه فني دارد و بعضي ديگر جز بيان عقايد و آراء شخصي چيزي نيست و خلاصه همين تفاوت و اختلاف در امر التذاذ و تمتع از آثار ادبي سبب شده است كه نقد ادبي تاكنون اساس و قوامي نيافته است. و بر پايه و بنياد درستي قرار نگرفته است. و هنوز بعد از قرن ها بحث و تحقيق كه نقادان مختلف كرده اند درست قرين و دقيق ترين روش هاي نقادي شيوه و روش التقاطي و تأليفي است يعني شيوه اي كه از جمع و تلفيق ساير شيوه ها و روش هاي نقادي حاصل شده باشد و علت اين امر هم اين است كه هرچند در طي قرن هاي دراز نقادان بزرگ و عالي مقام در دنيا پديد آمده اند اما هر كدام از آنها توقعي ديگر از آثار ادبي و از نويسندگان آنها داشته است و هر يك راه و روشي ديگر در غايت و مقصدي ديگر براي شاعران و نويسندگان پيشنهاد كرده است و اكثر آنها در دفاع و تأئيد نظر و غايتي كه خود براي آثار ادبي پيشنهاد كرده اند. زياده تأكيد و اجرام نموده اند. به طوري كه شيوه ها و روش ها و آراء و مكاتب نقادان ديگر را به كلي طرد و نفي كرده اند و ناچيز و حقيرشمرده اند و همين امر سبب مشاجرات بسيار در مسائل راجع به نقد ادبي شده است و ضرورت جمع آنها از اينجا است.

در هر حال از اين مقدمات چنين بر مي آيد كه ادبيات و ادب امريست كه داراي جهات و اعتبارات مختلف است و نقد ادبي وقتي كامل و تمام خواهد بود كه تا حد امكان به تمام يا به اكثر اين جهات و اعتبارات مختلف نظر داشته باشد و آثار ادبي را هم از جهت لغوي وقتي ملاحظه كند و هم از جهت اخلاقي و زيبايي. و تا منتقد تمام اين جهات را در آثار ادبي ملاحظه ننمايد درواقع نمي تواند ادعا كند كه هيچ اثري را به درستي نشناخته است و نيك و بد و سره و ناسره آن را درست تشخيص داده است.

 

نقد در لغت «همين چيزي در برگزيدن» در نظر كردن است در دراهم تا در آن بقول اهل لغت سره را از ناسره باز شناسد. معني عيب جويي نيز كه لوازم «به گزيني» است ظاهراً تقديم در اصل كلمه بوده است. اين كلمه در فارسي و تازي بروجه مجاز در مورد شناخت محاسن و معايب كلام است.

لذا نقد را حق داوري و قضاوت درباره آثار فكري و ذوقي بشر دانسته اند بنابراين مقام نقاد مقام قاضي و داور است. از لحاظ ريشه شناسي نيز از زبان هاي اروپائي كلمات Lacritique فرانسوي، critic انگليسي و Kritik آلماني از ريشه Krinen يوناني به معني قضاوت و داوري كردن و كريتس Krit’s به معني «قاضي يا داور» اخذ شده و كريتيكوس Kritikos به عنوان داور مطالب ادبي اقلا در اوايل قرن  چهارم قبل از ميلاد رايج بوده است. در فرهنگ هاي پهلوي و روستايي نيز نقد مترادف با داوري و حكم آمده است. در فرهنگ هاي مختلف نيز معادل و مشابه چنين معاني و تعابيري مبضوط است.

  • نقد اله الدراهم و غيرها (در درههما و جز آنها نظر كرد تا خوب آنها را از بد جدا كند)
  • نقد الكلام (عيب سخن را آشكار ساخت، سخن را نقد كرد)

فقه الغرنقد

  • الانتقاد (آشكار كردن عيب قطعه اي ادبي يا فني)»
  • «نقد (اظهر العيوب و المحاسن اواحداهما):

انتقاد كرد (خوب و بد چيزي را آشكار كرد)»

«- النقد (بهترين چيزي برگزيدن و سره كردن سيم)»

رقص علي هدا اما اين حكم و داوري و «به گزيني» مستلزم داشتن ملاك حقيقي براي تشخيص صواب از خطا و خوب از بد است. ولي در تاريخ تفكر بشر از زماني كه وجود آدمي به نور معرفت روشن شده و يا به دنبال آن دچار تاريكي و جهل شده همواره ملاك هاي متفاوتي براي داوري در بين بوده است.

هر عالم و صاحب معرفتي براي تمييز حق از باطل و حقيقت از خطا متمسك به ملاكي مي شود. همچنانكه در مباحث فلسفي (criteriology) يعني علم الانتقاد و فصل الخطاب فلسفي هميشه اين بحث بوده است كه ملاك حقيقي بودن علم و معرفت چيست. بعضي ملاك را بداهت و عده اي قول جمهور و قبول عالم و اجماع علما و گروهي جمعيت قول رجال و معصوم و اخبار آسماني و بعضي جمعيت برهان عقل كه رجوع به اصول دارد دانسته اند.

در اين باب به طور كلي سه ملاك كلي در نقد و تشخيص حق از باطل مطرح گرديده است. اول كلام الهي، دوم جهان و عقل جهاني، سوم انسان و ادراك انساني.

ملاك نخستين از آن مردمي است كه كلام و اخبار آسماني را حجت و فرقان حق و باطل مي دانند. به عقيده اين گروه كه اهل كتب آسماني يا تابعان اساطير هستند اساس تمييز حق و باطل ودايع و مأثورات مي دانند و اهل اساطير شاعران و كاهنان را حامل چنين ملاكي دانسته اند.

به عقيده دسته دوم كه با تفكر يوناني مأنوس اند ملاك نقد، عقل آدمي است كه مطابقت با عقل جهاني پيدا م يكند و محل ظهور و واسه شناخت علم واقع مي شود. در اينجا حقيقت مطابقت علم با واقع است. يعني هر چه علم ما به واقعيت نزديك تر باشد به همان نسبت به حقيقت نزديك تر شده ايم.

ملاك دسته سوم عقل انساني است. عقلي كه خود حق و باطل را بر مي گزينند. در اينجا عالم

پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی

نوشته پایان نامه جایگاه نقد به طور اعم در ادبیات دل انگیزی فارسی اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین

سياست

سياست برابر پوليتيك (Politique) در زبان فرانسه است كه خود ماخوذ از ريشه لاتيني politicus و يوناني politikos است و از ريشه يوناني polis (شهر) گرفته شده است.

در آن زمان politikos به معني: (هنر و عمل حكومت در كشور)) به كار مي رفت (منظور شهر كشور يا دولت شهرهاي يونان است).

سياست در مفهوم خاص، تدابيري است كه حكومت ها در اداره ي امور كشور و تعيين شكل و محتواي فعاليت خود اتخاذ مي كنند و اين تدابير در دو مجراي داخلي و خارجي معمول مي گردد:

الف – مجراي داخلي: حكومت ها با اتخاذ تدابير سنجيده و متناسب با شرايط مادي و معنوي مشخص، امور كشور را اداره مي كنند تا اعضاء جامعه به وظايف اجتماعي (به مفهوم عام) خود عمل نمايند.

ب-مجراي خارجي: مربوط است به مناسبات حكومت ها با دولت هاي ديگر كه آن را روابط       بين المللي گويند و مبتني بر قوانين بين المللي است.

معمولاً امور سياسي متناسب با اوضاع و احوال فرهنگي، اقتصادي و عقيدتي مشترك مردم كشور جريان مي يابد. اصطلاح سياست در امور و پديده هاي سياسي نظير: نهادهاي سياسي، سازمان هاي سياسي، جريان هاي سياسي، عقايد سياسي، مقررات، رسوم و تشريفات سياسي و روابط سياسي مصطلح است و علاوه بر آن در ساير امور به معني ((مشي)) كاربرد دارد مثل: سياست اقتصادي، سياست فرهنگي، سياست كشاورزي، سياست مالي، سياست برنامه ريزي، سياست جمعيتين سياست اجتماعي، و اقتصاد سياسي و …

در يك جامعه باز و پويا كه اعضاي آن از دانش و بينش نسبتاً مطلوبي برخوردارند، درجه‌ي سهيم شدن مردم در امور سياسي كشور بالا است و مشاركت ارادي و آگاهانه انجام مي پذيرد. [۱]

سياست در معناي عام

سياست در معناي عام، هرگونه راهبرد و روش و مشي براي اداره يا بهكرد هر امري از امور، چه شخصي چه اجتماعي، ((سياست)) گفته مي شود، چنانكه از سياست اقتصادي، سياست نظامي، سياست مالي، سياست آموزشي و جز آنها سخن مي گوييم.

سياست در معناي خاص:

سياست به معناي خاص، هر امري كه مربوط به دولت و مديريت و تعيين شكل و مقاصد و چگونگي فعاليت دولت باشد، از مقوله‌ي امور ((سياسي)) است. بنابراين، هرگاه از ((سياست))، به معناي خاص، سخن مي گوييم، همواره با دولت، يعني سازمان قدرت در جامعه، كه نگهبان نظم موجود يا پيش برنده‌ي آنست, سروكار داريم. امور سياسي شامل مسائل مربوط به ساخت دولت، ترتيب امور در كشور، رهبري طبقات، مسائل كشاكش بر سر قدرت سياسي ميان حزبها و گروههاي با نفوذ و غيره است.

سياست از ديدگاه ريمون آرون

ريمون آرون فرانسوي، سياست را برابر دو واژه‌ي برنامه، نظر و عمل سياسي و محل تلاقي و برخورد برنامه ها، نظرات و اقدامات سياسي با صحنه ي سياست مي‌دانست و به نظر او اين دو واژه، لازم و ملزوم يكديگرند, به طوري كه اگر صحنه‌ي سياست مناسب نباشد، نظر و برنامه‌ي سياسي در عمل، نتيجه بخش نمي‌شود و چنانچه نظر و برنامه‌ي سياسي سنجيده و موافق شرايط موجود نگردد از استقبال و كاركرد مورد نظر باز مي‌ماند.

سياست خا رجي

عبارت است از يك استراتژي يا يك رشته اعمال از پيش طرح ريزي شده توسط تصميم گيرندگان حكومتي كه مقصود آن دستيابي به اهدافي معين، در چارچوب منافع ملي و در محيط بين المللي است. سياست خارجي شامل تعيين، اجرا و تامين يك سلسله اهداف و منافع ملي است كه در صحنه بين المللي از سوي دولت ها انجام مي پذيرد. سياست خارجي هم چنين مي تواند ابتكار عمل يك دولت و يا واكنش آن در قبال كنش ديگر دولت ها باشد.

در نهايت مي توان گفت كه در مجموع سياست خارجي دنباله سياست داخلي است. براين مبنا مختصات نظام سياسي از لحاظ ساختاري و رفتاري مي تواند نقش موثري در شيوه تبيين منافع، استراتژي ها و هدف ها ايفاء كند.

سياست خارجي در معناي امروزي آن، همزاد و همراه ((دولت ملي)) است. البته ((سياست خارجي به قدمت نخستين روابط ميان جوامع اوليه است. اما به صورت امروزي آن، از زمان پديدار شدن نظام دولت هاي اروپايي در سده هفدهم، وجود داشته است.)) توضيح اين كه، نظير ديگر ويژگي‌هاي دولت ملي، ابتدا ردپاي اين مقوله را در دولت هاي مستقل اميرنشين اروپايي بايد جست.

سياست خارجي به معناي امروزي، به دنبال حق ((حاكميت)) دولت ها مطرح مي گردد. در شرايط مزبور، به قول مورگنتا: ((سياست خارجي كشورها در حقيقت ملي نبود، بلكه دودماني محسوب مي‌شد و احساس يگانگي با قدرت و خط مشي‌هاي فرد پادشاه وجود داشت. اما با قدرت و سياست‌هاي يك تجمع مانند ملت, احساس يگانگي نمي‌شد. همان گونه كه گوته در زندگينامه خود مي‌گويد:((همه ما براي فردريك (كبير)ابراز احساسات مي كرديم، اما به پروس اهميتي نمي‌داديم.))[۲]

سياست خارجي از ديدگاه اسلام

الف) بخش اول سياست تاثير بر ساير ملتها به مشاركت در برقراري نظم و جلوگيري از ظلم به آنان است، چون انسانيت يك وحدت واحدي است و انسان از اين نظر كه انسان است، خدمت انسان ديگر بر او لازم است بدون نظر به نظامهاي حاكم و دولتها. خداوند مي فرمايد: ((چه مي شود كه شما در راه خدا و براي نجات مستضعفين مبارزه نمي كنيد))[۳]

ب)بخش دوم سياست كوششي در جلوگيري از تاثير دولتهاي خارجي در كشور اسلامي، چون اگر دولت مركزي در جلوگيري از اثر گذاشتن در كشور دخالت نكند، حكومت خارجي به انواع مختلف در كشور اثر می گذارد[۴] و موجب تضعيف اقتدار كشور و مسلمانان خواهد شد.

سياست خارجي ايران در بدو انقلاب

پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) جوهره سياست خارجي ايران را تغيير داده ايران با اتخاذ سياست نه شرقي، نه غربي و نفي اتحاد با بلوك هاي شرق و غرب راهبرد عدم تعهد را به عنوان جهت گيري سازگار با تجربه تاريخي و بافت فرهنگي ايران در پيش گرفت، و سياسي مستقل از قدرتهاي بزرگ را براساس دوري گزيني همسان اتخاذ كرد.

تاكيد جمهوري اسلامي به اتخاذ ديپلماسي مستقل و فارغ از وابستگي به قدرتهاي استكباري      بي تاثير از تحولات داخلي ايران نبود. برداشتي اخلاقي از وظايف دولت همزمان با تاكيد برخود باوري، خود اتكايي، دستيابي به حاكميت تام، تحقق فرهنگ استقلالي و نفي خودباختگي و از خود بيگانگي در برابر غرب موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هر مونيك دو ابر قدرت امپرياليستي، تلاش براي برقراري نظام عادلانه بين الملل و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد كه به مكتبي شدن سياست خارجي منجر شد.

در اين دهه جايگزين كردن مرزهاي ايدئولوژيك به جاي مرزهاي جغرافيايي به عنوان گفتمان مسلط در سياست خارجي به شمار مي آمد. از اين رو، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي در اين مقطع را مي توان براساس محورهايي از قبيل آرمانخواهي، ايدئولوژي گرايي، عدالت خواهي، به چالشي كشاندن قواعد ناعادلانه نظام بين الملل از جمله حق وكو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ارايه تفسيري فرا ملي با تاكيد به امت گرايي، انديشيدن به مسووليت هاي فرامرزي در قبال امت اسلام، پشتيباني از منافع مستضعفان جهان در مقابل مستكبران، حمايت از نهضت هاي آزاديبخش، گسترش بيداري اسلامي و ترويج ارزش هاي انقلاب در جهان اسلام، برقراري نظام عادلانه بين الملل و مبارزه با نظام سلطه جهاني دانست.۱


[۱] – آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ گلشن، انتشارات سهروردی، تهران، ۱۳۶۶، ص ۲۱۳

[۲] -علی بابایی، غلامرضا، پیشین، ص ۳۶۰

[۳] سوره نساء، آيه: ۷۷

[۴] شيرازي، سيد محمد، سياست از ديدگاه اسلام، ج ۱، ترجمه باقر فالي – دكتر عبدالصاحب يادگاري، نشر انديشه‌هاي اسلام، قم، ۱۳۶۱٫

۱ دهشيري، محمدرضا، ((چرخه آرمان گرايي و واقع كرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران)) فصلنامه سياست خارجي، سال پانزدهمن شا ۲ (تابستان ۱۳۸۰)

ایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

پیشگفتار ۱
فصل اول (کلیات) ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله و تعریف آن ۴
بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» ۵
هدف پژوهش ۶
پرسش اصلی پژوهش ۷
فرضیه ها ۸
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۸
روش تحقیق و گردآوری داده ها ۹
حدود قلمرو پژوهش ۱۰
موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۰
سازماندهی پژوهش ۱۱
فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق ۱۲
سیاست ۱۳
سیاست در معنای عام ۱۴
سیاست در معنای خاص ۱۴
سیاست از دیدگاه ریمون آرون ۱۴
سیاست خارجی ۱۵
سیاست خارجی از دیدگاه اسلام ۱۶
سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب ۱۶
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی» ۱۸
سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران ۱۸
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی ۲۰
اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای ۲۲
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش ۲۲
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین ۲۳
دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل ۲۴
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی ۲۴
تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی ۲۶
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی ۲۶
تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی ۲۷
فصل سوم – بخش اول ۲۹
تاریخچه فلسطین ۳۰
قدمت فلسطین ۳۰
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست ۳۱
کنگره استعماری ۱۹۰۷ ۳۳
جنگ جهانی اول ۳۶
قیمومیت انگلیس بر فلسطین ۳۷
جنبش اعراب و سرکوب انگلیس ۳۸
کمیته فلسطین و طرح تقسیم ۴۰
قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی ۴۱
اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب ۴۳
فصل سوم – بخش دوم ۴۶
انگیزه ها و اهداف ۴۷
اهداف ۴۷
اساس نامه یا میثاق نامه حماس ۴۸
روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک ۵۰
وجوب جهان برای آزادی فلسطین ۵۷
همبستگی اجتماعی حماس ۵۸
جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس ۶۰
حمایت های حماس ۶۳
طرح حماس برای اتحاد گروه ها ۶۳
مساله اسراء هدف حماس ۶۴
رد راه حل های سازش با صهیونیسم ۶۷
آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه» ۶۸
مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس ۶۹
نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل» ۷۳
عدم ادغام حماس و دولت خودگردان ۷۴
فصل سوم – بخش سوم ۷۶
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین ۷۷
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس ۷۹
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل ۸۰
اقتدار حماس، انزوای عرفات ۸۳
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین) ۸۴
توطئه نقشه راه ۸۵
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس ۸۶
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی» ۹۱
فصل چهارم – بخش اول
جهاد اسلامی فلسطین ۹۳
از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام ۹۴
قیام عزالدین قسام ۹۴
اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی ۹۶
زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی ۹۷
تأسیس جنبش جهاد اسلامی ۹۸
رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی ۱۰۱
فعالیت های جنبش جهاد اسلامی ۱۰۴
جهاد مصلحانه ۱۰۶
فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی ۱۰۷
تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس ۱۱۰
مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح ۱۱۲
فصل چهارم – بخش دوم
جهاد اسلامی و گروههای فلسطین ۱۱۵
جهاد اسلامی فلسطین و حماس ۱۱۶
جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین ۱۱۷
جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش ۱۱۸
اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین ۱۱۹
شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی ۱۲۱
فصل چهارم – بخش سوم
انتفاضه ۱۲۳
انتفاضه معنی و مفهوم ۱۲۴
انتفاضه فلسطین ۱۲۵
علل انتفاضه ۱۲۶
واقعیت های انتفاضه از زبان آمار ۱۲۸
اهداف انتفاضه ۱۲۹
انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه ۱۳۰
نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان ۱۳۲
نقش جهاد اسلامی در انتفاضه ۱۹۸۷ ۱۳۵
انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل ۱۴۰
انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس ۱۴۵
انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری ۱۴۶
فصل پنجم – بخش اول
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس ۱۴۷
تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران ۱۴۸
بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین» ۱۵۰
پیروزی حزب ا… الگوی مبارزات فلسطین ۱۵۲
ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی ۱۵۳
ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین ۱۵۶
انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .